ΕΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
Το όνομα Κλάριος το συναντούμε σαν όνομα πόλης στην Ιωνία, που είχε περίφημο μαντείο. Ήταν επώνυμο τόσο του Απόλλωνα όσο και του Δία.

«......Κλάριος δε Κολοφώντος τόπος αφ΄ου και Κλάριος ο Απόλλων....»

Παυσανία 11,2,8.

Ο Πλούταρχος αναφέρει τον Κλάριο ποταμό:

«Ο Σόλων έπειτα πλεύσας εις Κύπρον ηγαπήθη υπό Φιλοκύπρου τινός των εκεί βασιλέων, ος είχεν ου μεγάλην πόλιν, ωκημένην υπό Δημοφώντος περί τον Κλάριον ποταμόν.....» Πλούταρχος Σελ. 26.

Ο Παυσανίας αναφέρει ότι στην Τεγέα της Αρκαδίας υπήρχε λατρεία του Απόλλωνα «Αγυιέως» και της Αφροδίτης Παφίας. Στην ίδια περιοχή της Τεγέας υπήρχε και χωριό που λεγόταν «Διός Κλαρίου» Παυσαν. ΙΙΙ 53,9

Οι Σόλοι της Κύπρου και η Αρκαδία στην Πελοπόννησο έχουν σχέση με τον αρκαδικό αποικισμό στην Κύπρο. Το γεγονός ότι στην περιοχή της Τεγέας, υπήρχε ιερό της Παφίας Αφροδίτης που αποδίδεται στην Λαοδίκη, κόρη του οικιστή της Πάφου Αγαπήνορα, αποδεικνύει τις στενές σχέσεις Κύπρου – Αρκαδίας στους χρόνους εκείνους. Επομένως δεν είναι απίθανο ότι οι Αρκάδες που ήρθαν στην Κύπρο, να έφεραν μαζί τους τη λατρεία του Απόλλωνα Κλαρίου και τους Διός Κλαρίου.

Στην Ομηρική εποχή, ήταν συνηθισμένο πράγμα η θεοποίηση των ποταμών. Οι ποταμοί «ετιμώντο ως έχοντες εξαγνιστική δύναμιν ανάλογον προς την των ιερών του Απόλλωνος»

Με αυτή την έννοια μπορεί να σχετιστεί ο ποταμός Κλάριος της Σολιάς, προς τον Κλάριον Απόλλωνα. Πήρε δε αυτό το όνομα στα χρόνια εκείνα, που είχαν επικοινωνία οι κάτοικοι της Αρκαδίας με την Κύπρο.

(Μελέται – Διαλέξεις, Τόμος Α Κων. Σπυριδάκι 1973)
 
Χάρτες
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις
Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.